سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

رشد هیجانی کودکان در سال دوم زندگیشون چگونه شکل میگیرد ؟

رشد هیجانی کودکان در سال دوم زندگیشون چگونه شکل میگیرد ؟

جستجوی همراه با هیجان ،لذت اظهار وجود ، کشف اتفاقات تازه ، بازیها ، گول زدن والدین ، ابراز محبت ، اعتراض از خصوصیات این سال زندگی است .

""کودک در سال دوم برای انکه یاد بگیرد در برابر رویدادهای جدیدچه واکنشی نشان دهد ، به واکنشهای هیجانی والدین و نزدیکان نگاه میکند و یاد میگیرد ، .""
نکته مهم تربیتی اینکه ، با عدم تایید و فقدان مراقب دوست داشتنی ،"اضطراب" شکل میگیرد که میتونه پیش بینی کننده انواع بیماریهای اضطرابی در آینده باشد .

#روانپزشکی#رشد
هیجانی #اضطراب#دکتر# علیرضا متشکر #اضطراب کودکان

: 92 - : 1399/8/25 - : 6277
1399/8/25