سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال پوست کندن (skin-picking)Disorder Excoriation

اختلال پوست کندن(skin-picking)Disorder Excoriation

فرد به طور دائم پوست خود را می کند در حدی که به زخم منجر می شود.

فرد به طور مکرر و دائم برای کاهش یا متوقف کردن پوست کندن تلاش کرده است.

پوست کندن باعث می شود در عملکرد اجتماعی ، شغلی ، یا سایر جنبه های مهم زندگی دیسترس یا نا به سامانی شدید به وجود آید.

پوست کندن نمی تواند به علت اثر فیزیولوژیک و مستقیم یک ماده (مثلا : کوکائین) یا یک عارضه پزشکی دیگر (مثلا :گال) باشد.

سمپتوم های یک اختلال روانی دیگر نمی توانند دلیل بهتری برای پوست کندن باشند ( مثلا : پوست کندن به علت هذیان ها یا توهم های لمسی در یکی از اختلالات پسیکوتیک ، تلاش برای بهتر کردن یک عیب یا نقص فیزیکی خیالی در اختلال بدریخت انگاری بدن ، حرکات کلیشه ای در اختلال حرکت کلیشه ای ، یا نیت آسیب رساندن به خود در خود جرحی غیر انتحاری (خود زنی بدون قصد خودکشی).

: 96 - : 1400/7/9 - : 2116
1400/7/9