سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال مو کندن Hair-Pulling Disorder Trichotillomania

اختلال مو کندنHair-Pulling Disorder Trichotillomania

فرد به طور مداوم موهای خود را می کند و در نتیجه ، قسمت های سر وی بدن مو می شود.

فرد به طور مکرر برای کاهش یا متوقف کردن مو کندن تلاش کرده است.

مو کندن باعث می شود در عملکرد اجتماعی ، شغلی ، یا سایر جنبه های مهم زندگی دیسترس یا نا به سامانی شدید به وجود آید.

علت مو کندن یک عارضه پزشکی عمومی نیست (مثلا : نوعی بیماری پوستی)

: 97 - : 1400/7/9 - : 3445
1400/7/9