سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

پرسش و پاسخ

افسردگی دوران بارداری چیست؟

افسردگی دوران بارداری چیست؟

دوران بارداری فرازونشیبها و استرسهای خاص خودش را دارد. یک زن باردار در اکثر مواقع تنها به سلامت نوزاد خود فکر میکند و شاید آنقدرها که لازم است به حالات روحی و خلقی خود اهمیت ندهد و آن را به نوسانات هورمونی معمول در دورهی بارداری نسبت دهد، اما خانمهای باردار باید بدانند که احتمال ابتلا به افسردگی در دورهی بارداری نیز وجود دارد. درواقع علیرغم هشدارها و آگاهیهایی که امروزه درمورد افسردگی پس از زایمان داده میشود، افسردگی دوران بارداری از آن هم شایعتر است. از هر 10 زن حداقل 1 نفر در دوران بارداری دچار افسردگی میشود. توجه داشته باشید که درماننشدن افسردگی در این دوران میتواند به شدت بر توانایی مادر در رابطه با مراقبت از خود و نوزاد درحالِ رشدش تأثیر منفی بگذارد.

بارداری قرار است یکی از شادترین دورههای زندگی یک زن باشد، اما برای بسیاری از خانمها زمان سردرگمی، ترس، استرس و حتی افسردگی است. با توجه به انجمن متخصصان زنان و زایمان آمریکا (ACOG) بین 14 و 23 درصد از زنان در طول بارداری با برخی علائم افسردگی دست وپنجه نرم میکنند.

افسردگی اختلالی خلقی است که از هر 4 زن، 1 نفر در برههای از زندگی به آن دچار میشود. بنابراین نباید عجیب باشد که این بیماری، زنان باردار را نیز تحتتأثیر قرار دهد. اما متأسفانه در بیشتر موارد، افسردگی دوران بارداری بهخوبی تشخیص داده نمیشود، چون مردم فکر میکنند که این تغییرات احساسی نوع دیگری از متعادلنبودن هورمونها (اختلال هورمونی)است.

این فرض میتواند برای مادر و نوزاد متولدنشده خطرناک باشد. افسردگی در دوران بارداری، بیماری است که میتواند درمان و کنترل شود. بااینحال مهم است که اول بهدنبال کمک و پشتیبانی بروید.

: 86 - : 1399/7/27 - : 8134
1399/7/27