سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان زوال عقل

یاد زدودگی و سایر نارسایی های شناختی: در این بیماری ها کارکرد مغز مختل می شود