سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان اختلال شخصیت

الگوهایی دیرپا از رفتار غیر انطباقی شامل شیوه های ناپخته و نامناسب برای حل و فصل فشار روانی یا حل مشکلات