سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان کنترل تکانه

شامل دزدی مرضی ( دزدیدن چیزهایی که شخصی نیازی به آن ها ندارد.) قمار و آتش افروزی عصبی