سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال زبان (Language Disorder)

اختلال زبان (Language Disorder)

A:

کودک در یادگیری و استفاده از زبان در زمینه های مختلف زبان شفاهی ، کتبی ، زبان اشاره ، یا سایر زمینه ها مشکلات دائمی دارد و علت آنها نقص در درک یا تولید است که موارد زیر را شامل می شود.

B:

1.معدود بودن کلمات (تعداد کلمات اندک است و کودک کلمات متنوعی به کار نمی برد).

2.ساختار جمله ای محدود (کودک نمی تواند کلمات و پسوندها را در کنار هم بگذارد تا جملاتی بر اساس قوانین گرامرومورفولوژی بسازد).

3.نقص در حرف زدن ( نمیتواند از کلمات استفاده کند و جملات را به هم متصل کند تا یک موضوع یا یک سری رویدادها را توصیف کند یا توضیح دهد یا با کسی وارد گفتگو شود).

B:

توانایی های زبانی، در یک یا چند زمینه، کمتر از آن است که از سن فرد انتظار می رود و این موضوع باعث می شود در یک یا چند زمینه زیر محدودیت عملکرد به وجود آید :

ارتباط برقرار کردن با دیگران، تعامل اجتماعی، موفقیت تحصیلی، یا عملکرد شغلی.

C:

سمپتوم ها در اوایل دوره رشد ( خردسالی و اوایل کودکی) آغاز شده اند.

D:

این مشکلات را نمی توان به نقص شنوایی یا نقص در یک حس دیگر، نقص حرکتی یا یک عارضه پزشکی یا نورولوژیک دیگر نسبت داد و معلولیت ذهنی نمی توانند توضیح بهتری برای آن باشد.

: 103 - : 1400/10/8 - : 4037
1400/10/8